فضای سبز شرکت فولاد خراسان

طرح جامع پیشنهادی فضای سبز

طرح منظر مجتمع فولاد خراسان در سال 1369 توسط شرکت ایریتک تهیه وتنظیم گردید که در آن فضای سبز در سه موقعیت جانمایی گردیده است. 1-کمربند سبز در اطراف واحدهای تولید کننده جهت کنترل آلودگی

2-فضای سبز بین واحد هایی که در رابطه مکانیکی نزدیک با یکدیگر قرار دارندجهت تلطیف فضای کار نیروی انسانی

 3-فضای سبز محوطه اداری

تعهدات زیست محیطی

باتوجه به تعهدات زیست محیطی حدود 140 هکتار از عرصه کل شرکت به توسعه فضای سبز اختصاص یافته است که هم اکنون این شرکت با270هکتار فضای سبز که 95درصد آن مجهز به سیستم های آبیاری قطره ای وتحت فشار می باشد و تنها با استفاده از آبهای سطحی وپساب ،گامی بزرگ و فراتر از تعهدات در راستای حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف آب برداشته است.

اهداف ایجاد فضای سبز مجتمع فولاد خراسان

1- کنترل آلودگی ها؛ با توجه به سمت بادهای غالب در ضلع شرقی وشمالی سایت کارخانه برای کند کردن سرعت بادها یک باند درختکاری قرار گرفته است.همچنین برای جلوگیری از بلند شدن گرد وغبار ناشی از انباشت وبرداشت آهک وانتشار آن به دیگر نقاط اطراف آنها درختکاری صورت گرفته است.

2- مطلوب ساختن محیط کار؛ محیط کار را میتوان با پوشاندن مناظر نامطلوب توسط درختکاری ،ایجاد آبنما ها ،داربست ها ،چمن کاری وگل کاری ها مطلوبتر نمود. هم اکنون فولاد خراسان با ایجاد 15هکتار فضای سبز در سایت صنعتی و اداری سبب بهبود فضای کار همکاران شاغل در سایت صنعتی گردیده است.

3- پیوند مجتمع با محیط طبیعی اطراف از آنجایی که محوطه طرح لندسکیپ طبیعی خارج از شهر واقع شده است می بایست سعی شود مجموعه در محیط طبیعی جا افتاده وبا طبیعت پیوند بخورد.

عملکردها وسیاست های کلی فضای سبز

1-بهینه سازی سیستم های آبیاری وکاهش مصرف آب

مجتمع فولاد خراسان در راستای صرفه جویی در مصرف آب مفتخر است که بعنوان مجموعه پیشرو فضای سبز صنعتی در استفاده از سیستم های آبیاری نوین، 95درصد مجهزبه سیستم قطره ای و بارانی باشد.

2-بازچرخانی واستفاده مجدد از آبهای پساب

فضای سبز فولاد شامل 3استخر ذخیره آب می باشد که به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد الف-استخر ذخیره 18 هزار مترمکعبی آب سد بار ب-استخر 4 هزاری متر مکعبی ذخیره پساب صنعتی ج-استخر 160 هزار متر مکعبی ذخیره پساب صنعتی و آبهای سطحی

3- انجام تعهدات زیست محیطی وفضای سبز و کیفی سازی فضای سبز

فضای سبز فولاد به تفکیک موقعیت وکاربری شامل موارد زیر میباشد. 1-فضای سبز جنگلی240 هکتار 2-فضای سبز صنعتی 10 هکتار 3-فضای سبز اداری 20 هکتار درختان موجود در فضای سبز فولاد شامل انواع گونه های:سرونقره ای،سروخمره ای،ژونی پروس، اقاقیا ،توت،کاج تهران،زبان گنجشک،چنار ،ارغوان، زیتون تلخ ،بادام کوهی وبادام معمولی،چمن،یوکا،پامپاس گراس،زرشک می باشند که باتوجه به شناخت ویژگیهای اقلیمی وجغرافیایی وآب وهوایی منطقه انتخاب ودر قسمت های مختلف شرکت کاشت گردیده است.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label