ناودانی

ناودانی های تولیدی مجتمع فولاد خراسان مطابق بااستاندارد  DIN 1026بامشخصات زیرتولید میگردد.

 

مشخصات ابعادی و وزنی ناودانی با بال شیبدار
  ابعاد و رواداریها mm

سطح مقطع A

cm2

وزن یک متر W

kg

مساحت جانبی m2/m
اندازه ناودانی ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال شعاع انحنا
مقدار اسمی رواداری مقدار اسمی رواداری مقدار اسمی رواداری مقدار اسمی رواداری r1 r2
30*15 30 +-1/5 15 +-1/5 4 +-0/5 4/5 -0/5 4/5 2 2/21 1/74 0/103
40*20 40 20 5 5/5 5 2/5 3/66 2/87 0/142
50*25 50 25 5 6 6 3 4/92 3/86 0/181
60*30 60 30 6 6 6 3 6/46 5/07 0/215
مقادیر ایستایی ناودانی با بال شیب دار
اندازه ناودانی x-x y-y

فاصله محور y-y

e2 (cm)

xm

cm

Jx

cm4

Wx

cm3

ix

cm

Jy

cm4

Wy

cm3

iy

cm

30*15 2/53 1/69 1/07 0/38 0/39 0/42 0/52 0/74
40*20 7/58 3/79 1/44 1/14 0/86 0/56 0/67 1/01
50*25 16/8 6/73 1/85 2/49 1/48 0/71 0/81 1/34
60*30 31/6 10/5 2/21 4/51 2/16 0/84 0/91 1/50
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label