تسمه

تسمه های تولیدی مجتمع فولاد خراسان مطابق بااستاندار  DIN 1017با مشخصات
زیرتولید میگردد.
 

پهنا mm رواداری ضخامت
5 6 7 8 10 13 15
رواداری ضخامت #0/5
وزن kg/m
25 +-0/75 0/981 1/18 1/37 1/57 1/96 2/36 2/94
30 1/18 1/41 1/65 1/88 2/36

2/83

3/53
35 1/37 1/65 1/92 2/20 2/75 3/30 4/12
40 +-1/0 1/57 1/88 2/20 2/51 3/14 3/77 4/71
45 1/77 2/12 2/47 2/83 3/53 4/24 5/30
50 1/96 2/36 2/75 3/14 3/93 4/71 5/89
55 2/16 2/59 - 3/45 4/32 5/18 6/48
60 2/36 2/83 3/30 3/77 4/71 5/65 7/07
65 2/55 3/06 - 4/08 5/10 6/12 7/65
70 2/75 3/30 3/85 4/40 5/50 6/59 8/24
75 2/94 3/53 - 4/71 5/89 7/07 8/83
80 +-1/5 3/14 3/77 4/40 5/02 6/28 7/54 9/42
90 3/53 4/24 - 5/65 7/07 8/48 10/6
100 3/93 4/71 - 6/28 7/85 9/42 11/8
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label