چهارگوش

چهارگوش های تولیدی مجتمع فولاد خراسان مطابق با استاندارد DIN 1014 با مشخصات زیر تولید می گردد.

طول ضلع mm رواداری سطح مقطع cm2 وزن kg/m مساحت جانبی cm2/m
10 +- 0/4 1/00 0/785 400
12 1/44 1/13 480
14 1/96 1/54 560
16 +- 0/5 2/56 2/01 640
18 3/24 2/54 720
20 4/00 3/14 800
22 4/84 3/80 880
24 5/76 4/52 960
25 6/25 4/91 1000
30 +- 0/6 9/00 7/07 1200
32 10/2 8/04 1280
35 12/3 9/62 1400
40 +- 0/8 16/0 12/6 1600
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label